FAIS Wetgewing Inligting

Oor Ons

FAIS Wetgewing Inligting

Tussenganger:
Snyman & Van der Vyver (Pty) Ltd
Tyger Lake Gebou, 2 Niagaraweg, Tyger falls, BELLVILLE, 7535
Posbus 5200, TYGERVALLEI, 7536
Tel: (021) 940 8092 – Faks: (021) 940 8090 – www.svdv.co.za – E-mail: info@svdv.co.za

Regstoestand:
Privaat Maatskappy 1997/002199/07
Direkteure: JJ Snyman (sr); JJ Snyman (jr); JA Marais

Finansiële Diensverskafferslisensie:
Gemagdigde FDV nr 13455
Tipe diens: Korttermynversekering (Persoonlike lyne en kommersieël)

Geen beperkinge op besigheid.

Belange in Versekeraar:
Geen, meer as 30% van die inkomste is afkomstig van Santam.

Professionele Vrywaringsversekering:
Ja (R25miljoen met herinstelling)
Onderskrywers: Camargue
Versekeraar: Lloyds en Compass

Besonderhede waar om ‘n eis in te dien:
Telefoon: Hestie Le Roux (021) 940 8083, Lesley Esterhuyzen  (021) 940 8085
Na-ure: 082 333 8092
e-pos: info@svdv.co.za

Fooie en kommissie betaalbaar:
Bogenoemde word ingesluit by die premie en sal saam met die kwotasie bespreek word. Geen ander fooie is betaalbaar.

Mandaat om namens Versekeraar op te tree:
Geskrewe volmag deur Santam, Mirabilis, M&F, Zurich, en ‘n verskeidenheid ander spesialis-versekeraars en ander onderskrywings agentskappe.

Boekhouding:
Alle rekords word volgens voorgeskrewe periodes geberg.

Voldoeningsbeampte:
Moonstone Compliance (Pty) Ltd is die voldoeningsbeampte, met Ansie Daneel as verteenwoordiger.
Kontak hul by Quantumstraat 25, Techno Park, Kaapstad.
Tel: 021 883 8000